[آرشیو]

Condensate Pot چیست؟

۱۳۹۹/۰۲/۰۳
این دستگاه برای به دام انداختن هر ماده خارجی از خط لوله طراحی شده است و از آسیب رسیدن به اجزای ابزرادقیق حساس جلوگیری می کند.