[آرشیو]
Snubber فشار، دستگاهی است که برای سرکوب فشار بیش از حد یا حرکت سریع در سیستم های مکانیکی استفاده می شود. گیرنده فشار به منظور تضعیف تأثیر پالس های فشار و سنبله ها برای اطمینان از ماندگاری بیشتر و خوانایی فشارسنج های در کاربردهای دشوار طراحی شده است. در مجموعه ای از طرح های متخلخل ، پیستون یا تنظیم کننده ارائه می شود.