[آرشیو]
آشنایی با سیستم میترینگ ملی؛همواره در محاسبه حجمی نفت و گاز، میان آنچه اندازه گیری شده و آنچه فروخته می شود اختلافی وجود داشته است. با اجرای طرح ملی میترینگ، مبادی صادرات و تحویل نفت خام و میعانات گازی به سیستمهای اندازه گیری دقیق مجهز می شود و به عبارتی صنعت نفت به ذره بینی مطمئن مجهز می گردد.
Snubber فشار، دستگاهی است که برای سرکوب فشار بیش از حد یا حرکت سریع در سیستم های مکانیکی استفاده می شود. گیرنده فشار به منظور تضعیف تأثیر پالس های فشار و سنبله ها برای اطمینان از ماندگاری بیشتر و خوانایی فشارسنج های در کاربردهای دشوار طراحی شده است. در مجموعه ای از طرح های متخلخل ، پیستون یا تنظیم کننده ارائه می شود.