[آرشیو]
آشنایی با سیستم میترینگ ملی؛همواره در محاسبه حجمی نفت و گاز، میان آنچه اندازه گیری شده و آنچه فروخته می شود اختلافی وجود داشته است. با اجرای طرح ملی میترینگ، مبادی صادرات و تحویل نفت خام و میعانات گازی به سیستمهای اندازه گیری دقیق مجهز می شود و به عبارتی صنعت نفت به ذره بینی مطمئن مجهز می گردد.
هدف از سوراخ تخلیهو تهویه در Orificeها چیست؟

IP چیست؟

۱۳۹۹/۰۲/۰۱
براساس استاندارد 2868 ایران و IEC529درجه حفاظت سنسورها و دستگاههای ابزاردقیق از نظر نفوذ آب و اشیای خارجی و همچنین تحمل در برابر ضربه های خارجی بر اساس شماره IP مطابق استاندارد 2868 ایران زیر عنوان طبقه بندی درجات پوششها در لوازم الکتریکی یا IEC529 طبقه بندی میشود.

Orifice mounting

۱۳۹۶/۰۱/۱۴
در این مقاله به محل نصب صحیح اوریفیس و رعایت فواصل آن پرداخته شده است.

orifice hookup

۱۳۹۵/۱۱/۱۳
در این مقاله سعی شده موارد پایه ای و لازم جهت نصب اوریفیس و یا پیتوت را شرح دهیم.
انتخاب یک فلومتر متناسب جهت اندازه گیری جریان سیال بسیار حائز اهمیت می باشد به گونه ای که در برخی موارد (مانند خرید گاز طبیعی یا بخار از شرکت های تولید کننده) باعث ایجاد ضرر و زیان های جبران ناپذیری مالی خواد بود.

معادله برنولی

۱۳۹۵/۰۲/۱۲
در شاره ای که جریان دارد، افزایش سرعت جریان با کاهش فشار هم زمان است، به شرطی که ارتفاع سیال ثابت بماند. معادله برنولی بیان دقیق تر این اصل است. فرض کنید یک قسمت از شلنگ ِ آب را تنگ کنید. آب از آن می جهد. یعنی سرعت به فشار و سطح مقطع بستگی دارد. فرض کنید که یک سر ِ شلنگ بالاتر از دیگری باشد. باز هم در فشار خروج آب اثری مشاهده می شود.