[آرشیو]

Orifice mounting

۱۳۹۶/۰۱/۱۴
در این مقاله به محل نصب صحیح اوریفیس و رعایت فواصل آن پرداخته شده است.

orifice hookup

۱۳۹۵/۱۱/۱۳
در این مقاله سعی شده موارد پایه ای و لازم جهت نصب اوریفیس و یا پیتوت را شرح دهیم.

Selection Flowmeter

۱۳۹۵/۰۷/۱۴
انتخاب یک فلومتر متناسب جهت اندازه گیری جریان سیال بسیار حائز اهمیت می باشد به گونه ای که در برخی موارد (مانند خرید گاز طبیعی یا بخار از شرکت های تولید کننده) باعث ایجاد ضرر و زیان های جبران ناپذیری مالی خواد بود.

معادله برنولی

۱۳۹۵/۰۲/۱۲
در شاره ای که جریان دارد، افزایش سرعت جریان با کاهش فشار هم زمان است، به شرطی که ارتفاع سیال ثابت بماند. معادله برنولی بیان دقیق تر این اصل است. فرض کنید یک قسمت از شلنگ ِ آب را تنگ کنید. آب از آن می جهد. یعنی سرعت به فشار و سطح مقطع بستگی دارد. فرض کنید که یک سر ِ شلنگ بالاتر از دیگری باشد. باز هم در فشار خروج آب اثری مشاهده می شود.