تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

جدول دمایی PT100

  توسط جدول موجود می توان مقاومت سنسور PT100 را در دماهای مختلف مشاهده کرد، این مقاومت ها جهت بررسی کارکرد درست سنسور مورد استفاده قرار می گیرد.

زمانی که می خواهیم عملکرد سنسور را چک کنیم در دماهای مشخص مانند دمای جوش و انجماد آب مقاومت سنسور را بدست آورده و با جدول زیر مقایسه می کنیم . این عمل تضمین کننده درستی عملکرد سنسور و خلوص آن می باشد.