تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

جدول ولتاژ ترموکوپل ها Thermocouple Voltage

با استفاده از فایل ضمیمه در این قسمت می توانید جدول ولتاژ و دمای تمامی ترموکوپل های موجود را مشاهده کنید .

حصول اطمینان از ولتاژ های اندازه گیری می تواند شما را به صحت عملکرد و نوع ترموکوپل مطمئن کند.

در هنگام خریداری ترموکوپل حتما باید این ولتاژها چک شده و در برخی از نقاط مورد بررسی قرار گیرد و مطابق با جدول تلورانس که در همین بخش ارائه شده چک شوند تا از Class ترموکوپل اطمینان حاصل شود.

برای کالیبراسون ترموکوپل ها با استفاده از Oil Bath  یا Dry Bath نیز می توان از این اطلاعات استفاده نمود.

پیشنهاد می گردد در هر شرایطی قبل از نصب ولتاژ ترموکوپل در چند نقطه چک شود که از نوع ترموکوپل و عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کرد. به عنوان مثال برخی از نقاطی که می توانید به راحتی دمای آ«ها را اندازه گیری کنید:

  • نقطه انجماد آب
  • نقطه جوش آب
  • نقطه ذوب نمک خوراکی 
  • دما محیط کاری در سایه

این نقاط با ابتدایی ترین وسایل نیز قابل ساختن می باشند تا بتوانید از عملکرد ترموکوپل خود اطمینان حاصل کنید.

 

Thermocouple Table BS EN 60584-1-1996.pdf