تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

هدف از سوراخ تخلیهو تهویه در Orificeها چیست؟

 

 

هدف از سوراخ تخلیه در #Orifice چیست؟
#Drain_Hole

سوراخ تخلیه یک سوراخ کوچک است که در قسمت تحتانی صفحه دهانه #Orifice قرار دارد.

سوراخ تخلیه در سرویس های با جریان  گاز که در آن مایع وجود دارد مورد نیاز است.

اندازه سوراخ تخلیه می تواند بر دقت اندازه گیری جریان تأثیر بگذارد.

با این حال ، اگر قطر سوراخ تخلیه کمتر از 10٪ از سوراخ حفره باشد ، جریان غیرقابل اندازه گیری کمتر از 1٪ از کل جریان است.

سوراخ تخلیه به دلیل بسته شدن در سرویس های مایع #کثیف یا #دوغابی توصیه نمی شود.
و برای این چنین مصارف استفاده از eccentric orifice plate توصیه و  جایگزین می شود.

هدف از سوراخ تهویه در #Orifice چیست؟
#Vent_Hole

سوراخ تهویه سوراخ کوچکی است که در قسمت فوقانی صفحه دهانه #Orifice قرار دارد.

در سرویس های جریان مایع که در آن ممکن است ورودی گاز  وجود داشته و رخ دهد ، سوراخ تهویه لازم است.

اندازه سوراخ تهویه می تواند روی دقت اندازه گیری جریان تأثیر بگذارد.

اما اگر قطر سوراخ تهویه کمتر از 10٪ از سوراخ دهانه باشد ، جریان غیرقابل اندازه گیری کمتر از 1٪ از کل جریان است.

سوراخ تهویه در سرویس مایع کثیف یا دوغاب توصیه نمی شود زیرا این سوراخ می تواند مسدود شود.

سوراخ تهویه به دلیل بسته شدن در سرویس های مایع #کثیف یا #دوغابی توصیه نمی شود.
و برای این چنین مصارف استفاده از eccentric orifice plate توصیه و  جایگزین می شود.