تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

چرا همیشه اریفیس پلیت ها به یک زبانه مجهز هستند؟

پاسخ:
به دلایل زیر، اریفیس پلیت ها را به یک زبانه Orifice Tab مجهز می کنند:
1-نشان دهنده وجود اریفیس در خطوط لوله باشد.
2-قطر سوراخ بر روی آن حک شده است.
3-جنس اریفیس پلیت بر روی آن حک شده است.
4-تگ اریفیس پلیت بر روی آن حک شده است.
5-ورودی اریفیس پلیت بر روی آن علامتگذاری شده است.