تاریخ شروع: شهريور 1396 تاریخ پایان: شهريور 1396 وضعیت پروژه: اتمام

orifice flow meter

orifice flow meter

 این اوریفیس ها برای خط سولفور زدایی مورد استفاده قرار گرقته است.

در خطوط سولفور زدایی به دلیل تولید اسید سولفوریک خورده گی بسیار زیادی را ایجاد می کند.

استفاده از متریال مناسب و محاسبات مربوط به سرعت سیال باعث کم شدن میزان این خوردگی می شود.