تاریخ شروع: بهمن 1395 تاریخ پایان: بهمن 1395 وضعیت پروژه: اتمام

orifice flowmeter

orifice flowmeter

طراحی و ساخت اوریفیس Plate جهت خط روغن

 این تجهیز بر اساس سفارش بر روی خط خروجی دیگ روغن نصب گردید تا بتوان از طریق آن میزان دبی روغن در حال چرخش در سیستم اندازه گیری شود. 

  وجود محل گسکد بر روی پایت نضمین کننده کار و عدم نشستی در فشارهای کاری بالا می باشد.

همچنین معرف کیفیف ورق استفاده شده است .