ترانسمیتر فشار نوع: محصولات
از این تجهیز جهت اندازه گیری اختلاف فشار دو نقطه ای اندازه گیری می شود که امکان انتقال سیال از آن محل به محل دیگر وجود ندارد ، همچنین در صورت جابجایی سیال فشار دچار تغییرات می شود و باعث کم شدن دقت اندازه گیری می شود، به همین دلیل از اتصال دیافراگم ا...
ترانسمیتر فشار نوع: محصولات
از این تجهیز جهت اندازه گیری اختلاف فشار دو نقطه ای اندازه گیری می شود که امکان انتقال سیال از آن محل به محل دیگر وجود ندارد ، همچنین در صورت جابجایی سیال فشار دچار تغییرات می شود و باعث کم شدن دقت اندازه گیری می شود، به همین دلیل از اتصال دیافراگم ا...
ترانسمیتر فشار نوع: محصولات
The Cerabar PMC51 digital pressure transmitter with capacitive, oil-free ceramic measuring cell is typically used in process and hygienic applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids and gases. It guarantees high degree...
دیافراگم نوع: محصولات
متن خود را اینجا وارد کنید.