اریفیس 8" نوع: محصولات
وسیله متداول برای اندازه‌گیری آهنگ جریان لحظه‌ای در لوله‌  اریفیس می باشد. کارکرد این وسیله مبتنی بر این اصل است که کاهش مقطع جریان در لوله باعث افزایش سرعت و کاهش فشار می‌شود. همبستگی اختلاف فشار با سرعت وسیله‌ای برای ا...
متن خود را اینجا وارد کنید.
Promag P 200 offers genuine, industry-compliant two-wire technology. This enables the device to be seamlessly integrated into existing infrastructures and control systems. Additional advantages are high operational safety in hazardous areas tha...
Promag W is the specialized sensor for all applications in the water industry. Combined with the Promag 10 transmitter for basic applications and direct integration, Promag 10W offers accurate measurement of liquids for a wide range of applications. ...