جدول دمایی PT100 نوع: مقاله
توسط جدول موجود می توان مقاومت سنسور PT100 را در دماهای مختلف مشاهده کرد، این مقاومت ها جهت بررسی کارکرد درست سنسور مورد استفاده قرار می گیرد.
ترانسمیتر دما نوع: مقاله
ترانسمیتر دما وسیله ای است که از آن برای اندازه گیری کمیت دما استفاده می گردند و مقادیر اندازه گیری شده را به صورت جریان الکتریکی استاندارد در بازه 4 تا 20 میلی آمپر یا پروتکل های استاندارد صنعتی مانند PROFIBUS , MODBUS و یا ... روی یک زوج سیم ارسا...