دستورالعمل نصب عمودی اوریفیس در خط لوله

بسته به جهت نصب صفحه اوریفیس، لوله کشی ضربه ای باید مطابق شکل زیر تنظیم شود:

در صورت داشتن سیال صعودی، لوله کشی ضربه ای باید مطابق شکل زیر پیکربندی شود. تفاوت فشار سر استاتیک را می توان با استفاده از تنظیم صفر روی فرستنده فشار جبران کرد.

فلنج صفحه اوریفیس شیر جهت گیری مایع بالا می رود.

در صورت داشتن سیال نزولی، لوله کشی ضربه ای باید مطابق شکل زیر پیکربندی شود. تفاوت فشار سر استاتیک را می توان با استفاده از تنظیم صفر روی ترنسمیتر فشار جبران کرد.

 

نصب عمودی برای مایعات تمیز

 

نصب عمودی برای مایعات تمیز

ب) نصب عمودی برای مایعات کثیف یا خورنده
فرستنده را پایین تر از اتصالات فشار نصب کنید.

نصب عمودی برای مایعات کثیف یا خورنده

نصب عمودی برای گازهای تمیز غیر قابل تراکم

 

د) نصب عمودی برای گازهای قابل تراکم بخار یا گازهای کثیف

نصب عمودی برای گازهای قابل تراکم بخار یا گازهای کثیف

 

 

نویسنده: محسن لطفی صومعه / منبع: EMERSON (2014) Rosemount 1495 Orifice Plate, 1496 Orifice Flange Union.

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com