اندازه گیری pH - حسگر pH چگونه کار می کند؟

pH اندازه گیری اسیدیته یک مایع فرآیند است. اندازه گیری مداوم pH فاضلاب ورودی اغلب انجام می شود، به ویژه در کارخانه هایی که تغییرات شدید pH (در نتیجه تخلیه های صنعتی) باعث مشکلات تصفیه می شود.

یک الکترود شیشه ای که به فعالیت یون هیدروژن حساس است، pH محلول آبی را اندازه گیری می کند.

الکترود ولتاژ مربوط به فعالیت یون هیدروژن و pH تولید می کند.

pH با اندازه گیری ولتاژ در برابر الکترود مرجع تعیین می شود.

در حالی که به طور کلی فرض بر این است که هیچ یون دیگری به طور جدی بر الکترود pH در یک سیستم آبی تأثیر نمی گذارد، یون های سدیم می توانند تأثیر بگذارند.

اصلاحات دما نیز ضروری است، اما معمولاً به طور خودکار توسط متر انجام می شود.

اندازه گیری pH
یک سنسور pH معمولی در شکل نشان داده شده است.

 

 نویسنده: محسن لطفی صومعه / منبع: WEF,2008

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com