مشخصات محصول
Transparent Level Gauge


جدا از سطح سنج های لوله شیشه ای، سطح سنج های شفاف همیشه با دو شیشه شفاف صفحه ای نصب می شوند که مایع بین آنها قرار می گیرد. سطح سیال در نتیجه شفافیت متفاوت دو محیط (مایع و گاز)و در برخی موارد (برای بخار آب)، توسط منبع نور نصب شده در پشت گیج نشان داده می شود که نور این منبع توسط مایع جذب شده و از محیط گاری عبور می کند و به اپراتور نشان داده می شود.

استفاده از محافظ میکا یا محافظ پلی تری فلوئوروکلرواتیلن برای محافظت از شیشه در برابر خورندگی سیال فرآیند پیشنهاد می گردد.

محفظه با اتصالات متقاطع و انتهای فلنجی، رزوه ای یا جوشی به مخزن ذخیره متصل می شود. معمولاً بین لول گیج و انتهای اتصال آن، دریچه‌هایی تعبیه می‌شوند تا لول گیج بدون تخلیه مخزن جدا کنند.

سطح سنج های شفاف تقریبا برای تمام تاسیسات مناسب هستند.
مشاهده رابط

 

معرفی ویدیو:

زمان ویدیو:

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com